निर्देशिका / कार्यविधि / मापदण्ड

सहकारी संघ/संस्था सञ्चा लन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९

सहभागितात्मक तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७९

सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध

सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६

सहकारी Final Charts of account book

सरकारी कार्यालयको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८

प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८

प्रदेश आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८_0

गरिब घरपरिवार पहिचान Nirdesika

सम्पत्ति शुध्दिकरण

निर्देशिका 2077/8/25

लेखा परीक्षण मापदण्ड

DigDarshan 2074

Copomis user manual

बचत ऋण अनुगमन निर्देसिका

सहकारी संघ /संस्था दर्ता, संचालन, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७७