महाशाखा/शाखा

क्र.सं. महाशाखाको नाम शाखाहरुको नाम
प्रशासन, योजना, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रशासन शाखा
कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
आर्थिक प्रशासन शाखा
योजना तथा अनुगमन मूल्याङ्कन शाखा
नीति, मापदण्ड तथा जनशक्ति विकास शाखा
गरिबी निवारण तथा वसोवास व्यवस्थापन शाखा
भूमि व्यवस्थापन तथा नक्शाङ्कन महाशाखा जग्गा प्रशासन तथा नक्शाङ्कन शाखा
भू- सूचना प्रविधि शाखा
तथ्याङ्क विश्लेषण तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा