मौजुदा ऐन

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६

सुशासन-व्यवस्थापन-तथा-सञ्चालन-ऐन-२०६४-1

सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३.

सहकारी-ऐन-२०७४

सम्पत्ति-शुद्धीकरण-मनी-लाउन्डरिङ्ग-निवारण-ऐन-२०६४

भूमि-सम्बन्धी-ऐन-२०२१

प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७६_0

प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७

प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४

गुठी-संस्थान-ऐन-२०३३

गरीवी-निवारण-कोष-ऐन-२०६३

Demo