मौजुदा नियम

सूचनाको-हक-सम्बन्धी-नियमावली-२०६५

सुशासन-व्यवस्थापन-तथा-सञ्चालन-नियमावली-२०६५

सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-२०६४

सहकारी-नियमावली-२०७५

सम्पत्ति-शुद्धीकरण-मनी-लाउन्डरिङ्ग-निवारण-नियमावली-२०७३-1

भ्रमण-खर्च-नियमावली-२०६४

प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७७

प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६

प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६

प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७७

प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

आर्थिक-कार्यविधि-नियमावली-२०६४

Demo