सहकारी निर्वाचन

निर्वाचनको विवरण भएको Fileहरु Upload गर्नुहोस

नोट: संचालक समितिको विवरण र   लेखा समितिको विवरणमा सबैको   नाम, email,  ठेगाना, फोन नं अनिबार्य हुनुपर्छ | File pdf, excel, word वा image हुनुपर्छ | आन्तिममा निर्वाचनको File Upload गर्नुहोस |