सहकारी तालीम शिक्षा सूचना

बागमती प्रदेशका स्थानिय तहका सहकारी शाखा हेर्ने कर्मचारीहरुका लागी सहकारी नियमन तथा अनुगमन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धी सूचना

बागमती प्रदेश भित्रका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई लागत साझेदारीमा व्यवस्थापन तथा लेखा व्यवस्थापन तालिम संचालनको लागी आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना