IMG 4405 scaled 1

श्रीमान सचिवज्यूवाट सहकारीको उदधाटन गर्दै